Корзина пуста

Jawbone выпустила два новых фитнес-трекера: модели Up2 и Up4

13.07.2015

Ègǔ yǐjīng fābùle liǎng gè xīn de jiànshēn zhuīzōng qì, móxíng hé UP2 UP4

gāi gōngsī de Jawbone gāoxìng yònghù tígōngle liǎng kuǎn xīn chǎnpǐn - jiànshēn zhuīzōng qì hé UP2 UP4. Cǐwài, gāi gōngsī xuānbù de shēngchǎn hé xiāoshòu móshì Up24 zhōngzhǐ.
Shǒuxiān jièshàole xīnqí - ègǔ UP2 shì xiǎo gōngjù UP3 zhǐshì yīgè jiǎnhuà bǎnběn. Gāi zhuāngzhìnénggòu shōují hé fēnxī yònghù de shēntǐ huódòng shùjù, jiāncè hé shuìmián jiēduàn xǐng lái de zhǔrén zài zuì jiā shíjī. Xiǎo gōngjù de zhǔtǐ shì yóu yángjí huà lǔ yòng shǎoliàng de niè, bìng gēnjù shēngchǎn shāng, tā shì cóng pēnshuǐ de bùlì yǐngxiǎng de bǎohù, dàn yǔ cǐ jiànshēn gēnzōng yóuyǒng bù tuījiàn. Zuò dī guòmǐn xìng xiàngjiāo biǎo dài zhuāngzhì.
Diànchí shòumìng móshì UP2 shì 7 tiān, zhìzào shāng shēngchēng, yīgè wánzhěng de chōngdiàn jiù zúgòule 100 fēnzhōng. Chǐcùn jiànshēn zhuīzōng qì zài zhìliàng 25 kè shì 220×11.5×3,0-8,5 Háomǐ. Cóng wúxiàn xínghào zhīchí lányá 4.0 BLE, yīncǐ kěyǐ liánjiē dào zhì néng shǒujī hé píngbǎn diànnǎo. Cǐwài, yònghù jiāng kěyòng tèshū de yídòng yìngyòng chéngxù, jiāng nénggòu bǔchōng hé kuòzhǎn jiànshēn zhuīzōng qì de gōngnéng, lìrú, zhuīzōng jìndù xiàngzhe mùbiāo, yǐ kòngzhì shāo kǎolǜ gēnjù tǐlì huódòng de lèixíng xiāohào de rèliàng hé kǎlùlǐ.
Cóng Jawbone de lìng yī xiàng chuàngxīn - yīgè móxíng UP4, tā shì gēnzōng UP3 de gǎijìn bǎnběn. Xiǎo gōngjù yǒngyǒu xiāngtóng de gōngnéng, yǐqián de xínghào, dàn tā yě yìshí dào fùkuǎn de gōngnéng, chéngwéi kěnéng, jìshù qiànrù NFC. Jù chǎngshāng jièshào, zhèyàng zuò shì wèile quèbǎo zài tǐyù rén zǒu shàng shìqíng de zuìdī jīn'é. Dànshì, zài shǐyòng jiànshēn zhuīzōng qì UP3 fùkuǎn jiāng zhǐ tígōng jǐ chí kǎ rén měiguó yùntōng, jīnhòu hái jìhuà zēngjiā hézuò huǒbàn de shùliàng.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix