Корзина пуста

Lego разрабатывает экологически чистый пластик для своих конструкторов

08.07.2015

Lego разрабатывает экологически чистый пластик для своих конструкторов

Lègāo kāifā huánbǎo sùliào de shèjì shī

yīgè shèjì shī zuì yǒumíng de shēngchǎn shāng - de lègāo gōngsī biǎoshì, tā zhèngzài wèi tā de chǎnpǐn de zhìzào tìdài cáiliào. Zhè jiā dānmài gōngsī yǐjīng yǒu 60 nián, yǐ jiànchéng sùliào de dìguó, dànshì xiànzài zài nǔlì xúnzhǎo tìdài cáiliào, shì huánbǎo tóurù jù'é zījīn. Gāi gōngsī lègāo shuō, tāmen jìhuà dào 2030 nián chèdǐ fàngqì chéngpǐn yóu.
Lègāo de xīnwén fúwù bàodǎo, yuē 75%de èryǎnghuàtàn páifàng liàng zuòwéi gōngsī zhàn shíyóu chǎnpǐn, zài wánjù hé gòuzào de zhìzuò zhōng shǐyòng de tíqǔ hé chǔlǐ bùfèn. Zhè jiùshì wèishéme zhìzào shāng yǐjīng shèdìngle yīgè mùbiāo zhǎodào tāmen de chǎnpǐn de tìdài cáiliào. Jù tuīcè, zài wánjù hé wùpǐn shèjì zhě jiāng wàiguān hé yǐqián yīyàng de gǎnjué, dàn shǐ tāmen bù shǐyòng shíyóu chǎnpǐn.

Yīncǐ, duìyú suǒwèi de huánbǎo sùliào lègāo gōngsī yǐ zài 2016 nián xùnsù zhǔnbèi jiāng dǎkāi wèi yánjiū hé jiànlì huánbǎo cáiliào tèshū de zhōngxīn. Zhè yī guòchéng jiāng pìnqǐng yī pī 100 míng zhuānyè rényuán shuí zhèngzài xúnzhǎo xīn de cáiliào, shèjì shī hé tāmen de bāozhuāng.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix