Корзина пуста

Обзор телескопа Arsenal 130/650, EQ2

02.08.2015

Обзор телескопа Arsenal 130/650, EQ2 недорого
Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2

? Kāishǐ tiānwén àihào zhě jīngcháng huì wèn:“Shénme mǎi wàngyuǎnjìng zuòwéi tā de dì yī jiàn yuèqì” hěnduō shíhòu, zhè jiāng chéngwéi yīgè jīngdiǎn de zhéshè wàngyuǎnjìng - xiāo sèchà.

Dànshì, jìngmiàn wàngyuǎnjìng kěnéng yǒu zīgé huòdé zhège juésè. Cóng wàngyuǎnjìng, zài wǒmen de shìchǎng shàng chūxiàn, zuì shìhé de yíqì, cóng 114 dào 150 háomǐ, niúdùn de fāng'àn hé jìngtóu zhíjìng jiànchéng.

Duǎnqí, gāo kǒng 130 háomǐ gōngjù pāowùmiàn zhǔ jìng - zhè shì zuì jiā de, zhè yǐjīng shì yīgè hěn hǎo de jīhuì, dàn xiāngduìjiào xiǎo de chǐcùn hé zhòngliàng.

Yīncǐ, zài zhècì jiǎntǎo, wǒmen jiāng zhuānzhù yú wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔshí líng fēn zhī yībǎi sānshí ○EQ2. Gāi wàngyuǎnjìng zhǔyào shi chūxué zhě, yánsù de tàidù, bìng yuànyì fāzhǎn de guānchá hé tuījìn zhège àihào ér shèjì de.

Gàiguān

bāozhuāng wàngyuǎnjìng shì jiǎndān ér shíyòng, jǐn cǐ éryǐ. Yuē 20 gōngjīn jiāofù de zǒng zhòngliàng. Ér zài tóng wàngyuǎnjìng zhuāngpèi zhòng yuē 12 gōngjīn.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
zǔzhuāng wàngyuǎnjìng jiǎndān, bìng bù xūyào tài duō de shíjiān. Zhè shì hěn hǎo de zhìzào shāng zhàogù wǒmen de xiāofèi zhě, bìng bāokuò yī tào wánzhěng de xūyào wèi tā de zǔzhuāng hé tiáoshì gōngjù de wàngyuǎnjìng.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
ràng wǒmen xiān cóng yīgè sānjiǎojià. Tā shì lǚ, liǎng piàn, xiāngdāng nàiyòng, nài chéngdān chìdào yí EQ2.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
yóuyú yǒu xiāngtóng de lìchǎng shì yòng yú gèng qiángdà de zuòjì EQ3-2 shènzhì xiǎo fúdù de shílì. Zài guónèi sùliào diàn piàn sānjiǎojià shèzhì sānjiǎoxíng de jīn zhǔ tuōpán de pèijiàn, zhè shǐdé zhěnggè jiégòu de gāngxìng wài.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
wàngyuǎnjìng dé shì dǐzuò, tā pèibèile chāo bó yùndòng hé tǒngchóu gèjiè de jīzhì. Ānzhuāng zài sānjiǎojià shàng, tā shì yīgè zhàn diǎn jùyǒu tèshū jǐn gù luódīng wèiyú dǐbù.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
zhùyì, kěyǐ yóu fādòngjī bèi zìdònghuà tiāntǐ gēnzōng dào zhījià de chìdào zhóuxiàn.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
xiànzài, wǒmen xūyào zhèngquè de zài yīgè píngmiàn shàng ānzhuāng de zuòjì. Míngjì wǒmen zhèngzài yǔ yīgè chìdào yí, wǒmen zhíjiē ānzhuāng de jí zhóu shìjiè de jídiǎn, huòzhě zhǐshì běijíxīng. Zài báitiān jiǎndān dì tiáozhěng wéirào běijí zhóu hé shèzhì zài biāochǐ shàng de jiǎodù zài ānzhuāng jià de jīchǔ shàng, yǔ jiǎo děngyú suǒ shù guāncè diǎn de wěidù. Lìrú, zài jīfǔ hé hā ěr kē fū, tā jiāng yuē 50°.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
tōngguò ānzhuāng kǎ kǒu, gùdìng bātái, bìng shèzhì zìjǐ de fǎnduì.

Ránhòu gùdìng zhóu de shǒubǐng xìwéi de dòngzuò, ránhòu zhuǎn dào wàngyuǎnjìng tǒng de ānzhuāng.

Guāngxué wàngyuǎnjìng guǎn jīnshǔ, bìng zēngjiā qí gāngxìng de qián bù hé hòubù tú yuán, hòuzhě shì jīchǔ gùdìng de fǎnshèjìng de zhǔ kuàngjià. Guǎn tú guāng hēisè qī, bìngqiě nèibù biǎomiàn biàn hēi bu gòu hǎo.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
sùliào gài shì yòng lái bǎohù wàngyuǎnjìng hé guānbì tā de yāndǒu qiánmiàn de guāngxué xìtǒng, wánměi bǔzhuō hé cāngyíng xiédài.

Yào xiūfù guǎndào shì tèshū de huán (huán), zhè shì yòng luóshuān gùdìng zài ānzhuāng de zhuólù pǎodào. Zài zhèxiē huán zhōng, gāi guǎn kěyǐ zìyóu xuánzhuǎn hé yán zhóuxiàn, yǔnxǔ tā zhǔnquè dì pínghéng, bìng shèzhì shǐdé mùjìng zǔjiàn dōu zài wéi guānchá zhě yīgè shūshì de wèizhì yídòng. Zài huán zhōng de yīgè de dǐngbù yǒuyīgè luódīng yòng yú ānzhuāng guāng zhàoxiàngjī.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
xiànzài gàosù tiáo jiāo. Zhè shì yīgè sùliào jià, luòdì tào biāozhǔn mùjìng 1.25“Jiāgōng jīnshǔ hé yǒu yīgè xiànchéng zài kǎ kǒu dānfǎn xiàngjī de T-shìpèiqì. Xíngchéng 50 háomǐ tiáo jiāo. Tā dāngrán shì zúgòu de pínghuá tígōng qí chuán tǐnèi bù tèshū de PTFE chārù. Rán'ér, yīngdāng láojì, zhòng xiàngjī kěnéng guòdù chāozài de jiédiǎn, qùchú jiāodiǎn bùnéng zǒng shì zúyǐ miáozhǔn xiàngjī jùjiāo.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
rú yǐjīng tí dào de, gāi wàngyuǎnjìng tōngguò niúdùn xìtǒng zhì chéng. Zhǔ pāowùmiàn jìng 130 háomǐ,650 háomǐ jiāojù, suǒyǐ gāi kǒng xiāngduìyú gāi dānyuán zhōng de zhíjìng wèi 1/5. Zhè shǐ rénmen yǒu lǐyóu tā zuòwéi yīgè gāo kǒng yíqì shì gōng jiàozhèng qiúmiàn xiàng chà hé wánquán quēfá sè dù de fēnlèi.

Gāi wàngyuǎnjìng kě tiáojié chǐcùn de zhǔ jìng bèi shèzhì zài jīnshǔ kuàngjià zhōng, qí shàng fùgài jīnshǔ gài de bèimiàn. Zài fǎnshè jìng de zhōngxīn yuán xíng biāojì shījiā gèng róngyì duì zhǔn jīguāng zhǔn zhí yí.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
fù jìng bèi gùdìng zài sì qí zài zhèng kě tiáo chǐcùn. Rènshēn wén shì yóu dàyuē 0.5 Háomǐ, qí yǔnxǔ bǎituōguò biǎodá de yǎnshè xiàoyìng bó gāngbǎn de hòudù. Yī kē cuǐcàn de míngxīng xíngxiàng yǒu sì gè báo xiàn zhěngqí, zhè shì rènshēn wén de xiàoguǒ de jiéguǒ.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
de “hóng diǎn»(hóng diǎn) sōusuǒ wàngyuǎnjìng zuòchū de zhǔn zhí shìxiàn de móxíng. Qí cāozuò hěn jiǎndān. Zài tòumíng bōlí, bù biànxíngxīngkōng de guāndiǎn, tú xiàng bèi tóushè fúshè de hóng diǎn. Yě jiùshì shuō, dāng guānchá zhě tiàowàng qǔjǐng qì, fǎnduì hēi'àn de tiānkōng, tā kàn dào yīgè fāguāng de hóng diǎn. Yīncǐ, zhǎodào duìxiàng de guòchéng bèi jiǎn xiǎo yǐ huīfù gāi diǎn zài tiānqiú shàng de yīgè qūyù. Dǎo yǐn tóu yǒu yī duì tiáojié luódīng qízhōng shǐ lǚdài duì zhǔn guāng zhóu yǔ wàngyuǎnjìng de zhóuxiàn.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
wǒ xiǎng tí de bāokuò zài cǐ wàngyuǎnjìng de mùjìng. Zhè shì liǎng gè gāo pǐnzhí de duìchèn biāozhǔn mùjìng 1.25“Tóng wèi 17 háomǐ hé 6.3 Jiāoduàn, yǒu yīgè qīngxī de huàmiàn, yǐjí shì chǎng de ruìlì biānyuán. Yǒule zhège wàngyuǎnjìng, jiù huì shǐ rén chǎnshēng 38 hé 103 bèi de fànwéi, fēnbié.

Xúntiān wàngyuǎnjìng āsēn nà liùbǎi wǔ fēn zhī yībǎi sānshí líng,EQ2
17 háomǐ mùjìng jùyǒu jīyú fú huà měi hé liánghǎo de chǎng jiàozhèng (zhǔyào de xiàng chà - sànguāng) de duōcéng tú céng.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix