Корзина пуста

Паровые пылесосы Polti Lecoaspira-универсальная уборка

28.07.2015

Паровые пылесосы Polti Lecoaspira - универсальная уборка

Zhēngqì xīchénqì bō ěr dì Lecoaspira - tōngyòng qīngxǐ

suízhe dǎsǎo fángjiān de gòngtóng rènwù guǎnlǐ zuì xiānjìn de zhēnkōng xīchénqì. Dànshì, zhè zhǒng fúwù bìng bù zǒng shì gūfù dàjiā de qīwàng, bìng wèi nín de jiātíng de chúndù xiàndài yāoqiú. Yǐxià fǎnkuì, xīchénqì biàn dé gèngjiā duō gōngnéng huà, yǒuxiào de. Zhēnzhèng tōngyòng de jiāyòng qīngjié zhēngqì xīchénqì jīntiān chéngrèn.

Yěxǔ zuì yǒumíng de Paropylesos bō ěr dì Lecoaspira lìng rén yìnxiàng shēnkè. Tāmen huāle gàn shì hé shī shì qīngxǐ, zhíxíng ruǎn diàn jiājù hé dìtǎn, yǐjí qīngxǐ de bōlí, jìngzi, cízhuān de yǒuxiào de qīngxǐ, shā miè chén mǎn, xìjùn hé zhēnjùn. Yǔ cǐ tóngshí, zài qīngxǐ tā de guòchéng zhōng méiyǒu bìyào shǐyòng jiāyòng huàxué pǐn. Yòng yú xūyào jǐn zhēngqì xīchénqì de dàlóu xiàngdǎo wèishēng qīngjié dù, tāmen bèi jiārè dào 120℃.

Zuì liúxíng de zhēngqì qīngxǐ jī shì yǒu háizi de jiātíng huò chǒngwù, yīn wéi zhēnkōng xīchénqì nénggòu fàngqì jījí de rì yòng huàgōng hé qīngjié ràng fángzi wánquán huánbǎo, gāoxiào, ānquán.

Chúle gāo pǐnzhí de qīngjié Paropylesos bō ěr dì Lecoaspira de yōushì, kěyǐ zēngjiā yǒuxiào de jìnghuà hé jiā shī kōngqì de fángjiān, yìchū tàojiàn hé chùsuǒ de fāng gòu huà de kěnéng xìng.

Chēxíng quánjiā gòngtóng tèdiǎn: Xiāngtóng zhíjìng de pēnzuǐ; xiǎoqiǎo de jī shēn, yīncǐ rènhé móxíng bèi fàngzhì zài yīgè tèshū de xiǎo chē yǔ jīdì fùjiàn; zuì zhòngyào de shì, rènhé Paropylesos Lecoaspira kěyǐ zhuǎnhuàn wèi zhēngqì yùn tàng xìtǒng - tóngyàng de ruǎn guǎn liánjiē qì yǔnxǔ nín liánjiē dào tiě pēnzuǐ de měi yīgè móxíng. “Rúhé xuǎnzé Paropylesos” chénglì yú gàiniàn hé měi yīgè xínghào de míngchēng de wèntí de dá'àn.

Polti_Lecoaspira_Intelligentc


Lecoaspira zhìnéng - zhège yìjià xīchénqì zhuān wèi gèng dà de fángzi, qízhōng yǒu tiānrán cáiliào, gāodàng jiājù hé zhuāngshì dújiā chuàngjiàn xiàngmù nèibù, qīngjié dì dìfāng yīng jìnxíng yīgè wéimiào de tàidù duìdài měi miàn.

Shí nèizhì chéngxù lái bāngzhù xuǎnzé zhēnkōng xīchénqì de cāozuò guòchéng zhōng zuì jiā de zhēngqì yālì hé xīlì yú tèdìng lèixíng de biǎomiàn - shìfǒu xiāng mù dìbǎn, dìtǎn, bōlí huò bó shā shàng de chuāngkǒu.
Polti_Lecoaspira_Turbo

Lecoaspira wōlún zēng yā jí guòmǐn - zuì hǎo de zhēngqì xīchénqì de fángzi, dìtǎn hé ruǎn diàn jiājù, yǐjí chǒngwù wéi zhǔ. Gāi móshì de yōudiǎn shì liǎng gè wōlún shuā (dìtǎn hé ruǎn diàn jiājù), yǒuxiào de shōují dòngwù pímáo. Zhēngqì qīngjié yǒuzhù yú duìkàng guòmǐn yuán zài kōngzhōng hé dìmiàn chénjiàng de huīchén.


Polti_Lecoaspira_Friendly


Lecoaspira rénshì - Paropylesos de yǒuhǎo xìng. Jiǎndān zhíguān de cāozuò, tā yǐ chéngwéi zhēnzhèng de liúxíng móshì.

Yǒu hǎobù chāo fùhè de gōngjù hé gōngnéng fēngfù, dàn tā yǒu chuànlián de suǒyǒu zhǔyào yōudiǎn - cāozuò wéi sān gè shèbèi zhōng zhī yī: Yī zhēngqì qīngjié qì, xǐdí xīchénqì hé zài zhēnkōng xīchénqì yǔ shuǐchǎn lǜbō qì.
Polti_Lecoaspira_Parquetj4


Lecoaspira chéngxù shèjì de rén shuí zhòngshì tāmen de shíjiān hé xīnshǎng de jìhuà qīngxǐ. Zhēnduì sì zhǒng zhǔyào lèixíng, xūyào gèng duō de dìngqí bǎoyǎng dìtǎn, dìbǎn, bōlí biǎomiàn hé tèshū chǎnghé de gōngnéng móxíng - qīngxǐ dádào zuìdà róngliàng.
Xiànzài, zhīdào měi yīxíng de tèdiǎn, xuǎnzé qǔjué yú nǐ gèrén de xūyào!

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix